Wypożyczalnia turystyczna ŁódźPrzyczepki rowerowe - sklep i wypożyczalniaZapraszamy do naszego sklepu - Jack WolfskinThule Chariot CougarPrzyczepka rowerowa Croozer Kid 2 Plus

Regulamin sklepu

                                                                  Regulamin sklepu Mały Podróżnik

 

1. Postanowienia wstępne

 

§1

sklep.malypodroznik.eu oraz www.wypozyczalnia.malypodroznik.eu prowadzone są przez: SIGMA PPHU s.c.,
NIP: 726-23-65-485, REGON:  472411430
numer rachunku:  33 1240 3060 1111 0010 5731 7350 (dalej: Sklep).

 

§2

Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a SIGMA PPHU s.c. za pośrednictwem wymienionych powyżej witryn internetowych obejmuje sprzedaż wyłącznie produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Zamówienia

§3

1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia z podaniem adresu e-mail zamieszczony na stronie internetowej Sklepu. Przesłanie wypełnionego formularza na adres Sklepu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • w przypadku płatności za pobraniem - potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • w przypadku płatności przelewem – potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1) oraz wpłynięcie należnej kwoty na konto Sklepu. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Sklep może anulować zamówienie i odstąpić od umowy pod warunkiem powiadomienia o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Sklep wysyła email na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu:

 • po złożeniu zamówienia - z informacją o przyjęciu zamówienia z numerem zamówienia
 • z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęciu do realizacji
 • z informacją o odebraniu zamówienia przez upoważnioną firmę kurierską lub o pozostawieniu przesyłki do odbioru w Sklepie

 

§4

W razie zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sklepu lub osób trzecich Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

§5

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

- niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

- gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski przez uprawnione do tego władze;

- naruszenia przez Klienta istotnych postanowień niniejszego regulaminu.

 

§6

1. W przypadku niedostarczenia zamówionych produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, np.: na skutek podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru przedmiotu zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Sklep w związku z przyjęciem zamówienia. W przypadku produktów, których dalsza sprzedaż po nieudanej próbie ich dostarczenia Klientowi jest już niemożliwa, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny produktu/ naprawienia szkody jaką w związku z tym poniósł Sklep.

2. Zamówienie uznaje się za niedostarczone z przyczyn leżących po stronie Klienta w przypadku nieodebrania przez niego zamówionych produktów po dwukrotnej próbie ich dostarczenia przez kuriera.

3. Istnieje możliwość samodzielnego odbioru zamówienia przez Klienta w Sklepie SIGMA PPHU s.c. w Łodzi przy ul. Boya Żeleńskiego 12, w takim wypadku nie są doliczane żadne koszty przesyłki. Klient informowany jest pocztą elektroniczną o fakcie zrealizowania zamówienia, tj. pozostawienia przesyłki do odbioru w Sklepie.

 

§7

Wymieniony w §1 Sklep przyjmują zamówienia przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

§8

1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00 z zaksięgowaną płatnością po godzinie 14:30, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówień wynosi zwykle 1-7 dni roboczych od chwili ich przyjęcia przez Sklep, a w przypadku płatności przelewem - od zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów u dostawców czas oczekiwania może się wydłużyć, o czym Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie.

3. Dostawa, ceny i formy płatności

§9

1. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny w ciągu 12h od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, pod warunkiem złożenia we wskazanym terminie stosownego oświadczenia woli Sklepowi telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej - prawo to dotyczy sytuacji, w której rzeczone zamówienie Klienta nie opuściło jeszcze terenu Sklepu (towar nie został wysłany)

2. SIGMA PPHU s.c. zastrzega sobie prawo do wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu. Produkty w działach 'Wyprzedaż' i 'Promocja' są dostępne w ograniczonej liczbie i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień od Klientów na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§10

1. Ceny oferowanych produktów podane są w złotych polskich i są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Aktualny cennik dostaw podany jest na serwisach internetowych www.sklep.malypodroznik.eu i www.wypozyczalnia.malypodroznik.eu w zakładce "Warunki dostawy".

2. Ceny podane w serwisie wymienionym w §1 w chwili składania zamówienia mogą różnić się od cen ostatecznych wskazanych w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji Klient nie potwierdzi tak zmodyfikowanego zamówienia, uznaje się, że nie wyraził zgody na nową cenę. W takiej sytuacji zamówienie wygasa i nie dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

3. Sklep może w każdej chwili zmienić ceny wszelkich oferowanych produktów. Zmiana cen jest wiążąca dla Klientów od chwili ich wprowadzenia do serwisu. O tym jakie ceny mają zastosowanie do danej transakcji decyduje moment wpłynięcia zamówienia na serwer obsługujący domeny wymienione w §1 z zastrzeżeniem treści ust. 2.

4. Żadne treści zawarte w wymienionych w §1 serwisach nie stanowią oferty zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

5. Dostępne są następujące formy płatności:

- przelew bankowy na konto SIGMA PPHU s.c. 33 1240 3060 1111 0010 5731 7350;

- przy odbiorze osobistym – gotówka oraz wszystkie powyższe formy przedpłacone,

- za pobraniem - dla zamówień do wartości 1000zł.

6. SIGMA PPHU s.c. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione powyżej na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.


§11

1. Klient każdorazowo otrzymując zamówienie powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący natychmiast powinien poinformować Sklep.

2. Razem z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie klienta).

 

4. Ochrona danych osobowych

§12

1. Klienci każdego ze sklepów internetowych wymienionych w §1 mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych SIGMA PPHU s.c. dostępne są wyłącznie dla podmiotów uczestniczących w zamówieniu i w celu jego realizacji.

2. Klient składając zamówienie i wybierając w trakcie procedury składania zamówienia odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych na stronach internetowych sklep.malypodroznik.eu oraz www.wypozyczalnia.malypodroznik.eu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody zamówienia nie będą realizowane.

3. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

5. Odpowiedzialność

§13

SIGMA PPHU s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania instrukcji.

 

§14

1. Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.

2. SIGMA PPHU s.c. gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.

3. Kolorystyka zdjęć jak i wygląd prezentowanych produktów na stronach wymienionych w §1 mogą odbiegać od oferowanych w sprzedaży, co może być wynikiem jakości wykonanych zdjęć.

4. Materiały znajdujące się na stronach internetowych wymienionych w §1 mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.

§15

Informacje o produkcie takie jak ich właściwości, przeznaczenie i działanie zamieszczone są na podstawie danych producenta lub importera.

 

6. Reklamacje i odstąpienie od umowy

§16

1. SIGMA PPHU s.c. dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Kupującego z usług było jak największe. Reklamacje są przyjmowane pod następującym adresem e-mail: reklamacje@malypodroznik.eu oraz pod numerem telefonu 601 233 747

2. Klient może odstąpić od zawartej w drodze elektronicznej z SIGMA PPHU s.c.Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru za zwrotem bezpośrednich kosztów odesłania towaru. Dla swej skuteczności oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  powinno być złożone na piśmie.

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie do Sklepu zakupionego towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia listem poleconym przed jego upływem. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek karty. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta Apteka dokona na jego rzecz zwrotu należności za towary wraz z kosztami dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu spośród oferowanych przez Aptekę sposobów dostawy danych towarów, niezależnie od tego jaki sposób dostawy był faktycznie przez Klienta wybrany, w terminie 14 dni od dnia, w którym Apteka została poinformowana o chęci odstąpienia od umowy przez Klienta, pod warunkiem wcześniejszego dokonania zwrotu nabytych towarów. Zwrot należności następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek karty. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotu zakupionego towaru w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (na przykład: w wyniku transportu) lub wadami fabrycznymi. W przypadku, gdy opakowanie/produkty noszą ślady uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy skontaktować się z SIGMA PPHU s.c. telefonicznie, emailem lub listownie, odesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). SIGMA PPHU s.c. ponosi pełną odpowiedzialność w powyższym zakresie w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub otrzymania przez Klienta wadliwego produktu.

6. Produkty dostępne w sklepach internetowych wymienionych w §1 objęte są gwarancją, której długość jest ustalana przez producenta. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest producent lub importer.

 

7. Prawa autorskie i pokrewne

§17

Znaki towarowe, oznaczenia graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia produktów są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

 

§18

Serwisy internetowe wymienione w §1 oraz poszczególne ich elementy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tym akcie prawnym. Całość majątkowych praw autorskich do tych utworów przysługuje SIGMA PPHU s.c.

 

8. Postanowienia końcowe

§19

1. Wszelkie ewentualne spory rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne ustawy.

§20

SIGMA PPHU s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz rejestracyjny

 

 • Imię………………………………...
 • Nazwisko…………………………..
 • nr telefonu…………………………
 • email……………………….............
 • ulica………………………………..
 • nr domu/nr mieszkania…….../…….
 • kod pocztowy/miasto………………

 

„Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIGMA PPHU s.c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Boya-Żeleńskiego 12 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Państwa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.”

 

Pole akceptacji regulaminu do zatwierdzenia przez klienta: ……………..

 

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

                                                                                              Miejscowość, data

 

Nadawca

 

                                                                                              Adresat

 

 

 

 

         Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………….., zamówionych w dniu …………………………, odebranych w dniu …………………………………………….

 

 

                                                                                                                      podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
facebook